WhatsApp Image 2021 12 18 at 5.34.12 PM عضو هیات علمی و دارای رتبه استاد تمام علوم سیاسی در دانشگاه شیراز است . ایشان مدرک دکتری علوم سیاسی با کسب رتبه

...