این کتاب از منابع اصیل فقه شیعه امامیه می باشد، مراجع و فقهاء هنگام فتوا به نظر شیخ طوسی(ره) عنایت خاص دارند.