WhatsApp Image 2022 01 06 at 4.46.04 PM

انجمن علوم سیاسی ایران وکمیته مطالعات زنان انجمن برگزار می کند
دومین پیش نشست پانزدهمین همایش علوم سیاسی ایران
با عنوان عدالت جنسیتی ، فرصت ها و چالش ها
سخنرانان:
دکتر رفعت بیات
جامعه‌شناس و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ایران
موضوع: فرصت‌های برابر جنسیتی

دکتر فریبا علاسوند
هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده
موضوع: عدالت جنسیتی؛ نظریه یا راهبرد

دبیر نشست و پژوهشگر: زینب‌سادات رفیعی‌پورعلوی

زمان: دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت: ۱۸ الی ۲۰

کلیک کنید

موسسه امام هادی قم