بازدید دکتر محسن جوادی - معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازموسسه امام هادی علیه السلام

۲۰۱۷۱۲۲۳ ۱۳۵۶۵۵

۲۰۱۷۱۲۲۳ ۱۳۱۰۲۳

۲۰۱۷۱۲۲۳ ۱۳۰۹۵۰

۲۰۱۷۱۲۲۳ ۱۳۵۲۲۴0