INTRO
 
-

معرفی مرکز فرهنگ سیاسی
و روابط بین الملل ماه (موسسه پیام امام هادی)

-
مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین‌الملل موسسه پیام امام هادی (ع) نهادی فرهنگی در جهت پیشبرد فرهنگ سیاسی و مطالعات روابط بین‌الملل در چارچوب سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای می باشد .این مرکز تحت نظارت ناظران علمی که از اساتید برتر علوم سیاسی و روابط بین‌الملل هستند در گروه های مطالعاتی مختلف به بررسی راهکارهای علمی مناسب به منظور شناسایی پارادایم های –تحلیلی در حوزه های پژوهشی فرهنگ سیاسی و روابط بین‌الملل در گستره مفاهیم علمی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل اهتمام دارد.این مرکز با هدف گسترش علمی فرهنگ سیاسی و بررسی مسائل بین‌المللی به تبیین اندیشه های علمی و نشر علمی آثار و کتب ارزنده همت گمارده است .
معرفی کامل مرکز
موسسه امام هادی قم